Wycena nieruchomości Wrocław

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW WROCŁAW

 

Wycena nieruchomości– a więc usługa polegająca na oszacowaniu realnej wartości danego mieszkania, domu lub innej nieruchomości (również działki, czy lokalu komercyjnego), może przebiegać na kilka różnych sposobów. Każdy z nich cechuje się innym czasem realizacji takiej usługi, jej kosztem oraz osobą, która dokonuje wyceny mieszkania lub innej własności klienta. W poniższym artykule przedstawimy Państwu krótki przewodnik po omawianej dziedzinie rynku nieruchomości, z uwzględnieniem wszystkich metod ich wyceny, wyjaśnieniem po co właściwie się ją wykonuje i kiedy zachodzi taka potrzeba.

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW WROCŁAW – KIEDY NALEŻY JEJ DOKONAĆ?

 

Wycena nieruchomości Wrocław jest usługą przydatną lub konieczną w wielu sytuacjach. Pierwszą z nich, która przychodzi na myśl, jest oczywiście sprzedaż lub kupno danej nieruchomości- logicznym jest, że zawarcie wspomnianej transakcji zawsze poprzedza dokonanie wyceny mieszkania, domu lub działki w celu oceny realnej ich realnej wartości.

 

Dodatkowo, wycenia nieruchomości znajduje swoje zastosowanie podczas ubiegania się przez klienta o uzyskanie kredytu hipotecznego lub kiedy dany bank wymaga zabezpieczenia wierzytelności. Dodatkowo, omawiana usługa ułatwia oszacowanie wysokości wielu opłat, na przykład opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty adiawenckiej, skarbowej, a także podatków od spadku lub darowizn. Pomaga ona także określić wysokość ubezpieczenia oraz opłaty za użytkowanie wieczyste, czy opłat od czynności cywilno-prawnych. Wycena nieruchomości Wrocław sporządzona przez rzeczoznawcę w formie operatu szacunkowego może służyć również jako dowód w przebiegu postępowania sądowego (na przykład w sytuacji podziału majątku lub spadku).

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW WROCŁAW – OD CZEGO ZALEŻY WARTOŚĆ DANEJ NIERUCHOMOŚCI?

 

Jak już ustalono, Wycena  mieszkania Wrocław  czy innego lokalu, polega na obiektywnej ocenie realnej wartości danej nieruchomości. Jednakże, od czego zależy taka wartość? Co wpływa na nią pozytywnie, a co wręcz przeciwnie? I w końcu- w jaki sposób można zwiększyć wartość danej własności?

 

Otóż, najprościej mówiąc, im bardziej atrakcyjna nieruchomość, tym wyższa jest jej wartość. Na taką atrakcyjność wpływa wiele czynników, takich jak:

 • Lokalizacja nieruchomości (położenie w pobliżu centrum dużego miasta, duża ilość użytecznych instytucji w okolicy- sklepów, szkół, żłobków, przychodni lekarskich, obecność terenów zielonych w okolicy)
 • Dobrze skomunikowana okolica danej nieruchomości, sprawnie działający węzeł komunikacyjny, przy jednoczesnym oddaleniu od głośnych i ruchliwych ulic
 • Metraż mieszkania lub domu, liczba pokoi oraz kondygnacji, łączna ilość łazienek
 • Powierzchnia działki na której znajduje się dom
 • Sytuacja finansowa nieruchomości, obciążenia finansowe (takie jak kredyt hipoteczny)
 • Stan utrzymania oraz poziom zadbania danej nieruchomości, konieczność dokonania remontu
 • Rodzaj rynku, z którego pochodzi dana nieruchomość- pierwotny lub wtórny
 • Obecność garażu, windy, komórki w piwnicy i innych udogodnień w obrębie wycenianego lokalu
 • Bezpieczeństwo oraz atrakcyjność wizualna okolicy, w której znajduje się dana nieruchomość

 

Biorąc to wszystko pod uwagę, nie trudno więc domyślić się, w jaki sposób możliwe jest zwiększenie wartości danej nieruchomości. Należy bowiem naprawić wszelkie usterki techniczne lokalu, przeprowadzić ewentualny remont oraz zadbać o porządek na terenie najbliższej okolicy. Dobrze jest również wyjaśnić wszelkie niejasności, jeżeli chodzi o sytuację prawną i finansową danej nieruchomości, przed dokonaniem jej wyceny.

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW WROCŁAW – JAK MOŻNA JĄ PRZEPROWDZIĆ?

 

Jak już wspomniano, sporządzenie wyceny mieszkania lub innej nieruchomości można przeprowadzić na kilka sposobów. Jedynym oficjalnym i uznawanym prawnie sposobem, który dostarcza nam dokument o mocy prawnej oraz sądowej, jest wykonanie wspomnianej usługi przez rzeczoznawcę. Kolejnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z agencją nieruchomości- jednym z etapów takiej usługi jest właśnie wykonanie wyceny nieruchomości, w sposób również bardzo dokładny i rzeczowy, jednakże cechujący się brakiem mocy prawnej. W końcu, możemy także skorzystać z rozwiązania wirtualnego i dokonać wyceny mieszkania online lub przeprowadzić ją samodzielnie. Oczywiście, dwie ostatnie opcje są rozwiązaniami cechującymi się największym ryzykiem popełnienia błędu- uwzględniają one bowiem najmniej zmiennych i subiektywnych elementów oceny wartości danej nieruchomości. Jednakże, siłą rzeczy, są one również rozwiązaniami najtańszymi, najłatwiejszymi i cechującymi się najkrótszym czasem realizacji.

 

Ponadto, Wycena nieruchomości Wrocław może zostać przeprowadzona przy użyciu kilku metod: porównawczej, dochodowej, kosztowej oraz mieszanej.

Podejście kosztowe opiera swoje obliczenia na uwzględnieniu kosztów odtworzenia danej nieruchomości, pomniejszonych przez koszty związane z jej zużyciem. Metoda mieszana jest połączeniem podejścia porównawczego- odpowiedniego do wyceny domu lub innego obiektu mieszkalnego, który podlega obrotowi; umożliwia on oszacowanie kwoty, która jest prawdopodobna do uzyskania na rynku nieruchomości za daną własność klienta- oraz podejścia dochodowego. Podejście dochodowe z kolei,  bierze pod uwagę potencjalne dochody, które mogą być generowane przez daną nieruchomość lub przez sposób, w jaki będzie użytkowana. Jest to więc metoda odpowiednia do wyceny nieruchomości komercyjnych.

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW WROCŁAW – OPERAT SZACUNKOWY

 

Jak już wspomniano, jedną z metod wyceny nieruchomości jest skorzystanie z usług rzeczoznawcy, który sporządzi dla nas operat szacunkowy- a więc oficjalny, urzędowy i prawomocny dokument, przedstawiający wycenę danego lokalu. Jest to metoda najdroższa i zajmująca najwięcej czasu, jednakże cechuje się także największą dokładnością.

 

Przede wszystkim, jest ona bowiem sporządzana przez kompetentną w tym kierunku osobę. Rzeczoznawca posiada nie tylko niezbędne wykształcenie wyższe (zwykle związane z architekturą, budownictwem, prawem, finansami lub inną, pokrewną im dziedziną), ale również ukończył podyplomowe studia z zakresu wyceny nieruchomości. To ostatnie związane jest także z odbyciem wymaganych praktyk, uzyskania doświadczenia zawodowego, zaliczeniem wszystkich niezbędnych egzaminów oraz przejściem postępowania kwalifikacyjnego. Zwieńczeniem opisanej drogi kariery jest wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych oraz nadanie danemu rzeczoznawcy uprawnień przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Ponadto, rzeczoznawca powinien być osobą rzeczową, godną zaufania i biegłą w relacjach interpersonalnych. Ma on obowiązek wykonywania swojej pracy zgodnie z ustalonym standardem, opisany pod nazwą Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny. Zasady te zostały opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Jeżeli zależy nam, aby otrzymany operat szacunkowy był dokumentem wykorzystanym w czasie postępowania sądowego, warto również upewnić się, że dany rzeczoznawca został wpisany na listę biegłych sądowych.

 

Zobacz również: Skup nieruchomości z lokatorami

 

Sam operat szacunkowy jest dokumentem sporządzonym w sumienny i dokładny sposób. Musi on uwzględniać kilka wymaganych składowych, do których należą takie informacje jak- co jest przedmiotem wyceny? Jaki jest cel oraz przeprowadzenia wspomnianej usługi? Na jakiej podstawie prawnej opierał się rzeczoznawca przy sporządzaniu wyceny? Ważne jest również określenie szacowanej wartości (to znaczy zdefiniowanie, czy mamy do czynienia z oceną wartości rynkowej, odtworzeniowej lub innej). Dodatkowo, rzeczoznawca w swoim operacie powinien uwzględnić przeprowadzone obliczenia oraz dokonaną analizę rynkową, a także nazwać technikę wyceny, z jakiej korzystał.

Operat szacunkowy jest dokumentem ważnym przez rok czasu- po upływie dwunastu miesięcy powinien on zostać zaktualizowany. Możliwe jest również jego podważenie, poprzez dokonanie konsultacji z innym rzeczoznawcą lub zgłoszenie się w tym celu do odpowiedniej organizacji zawodowej.

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW WROCŁAW – PRZEZ POŚREDNIKA

 

Kolejnym sposobem wyceny mieszkania, jest- w sytuacji, gdy decydujemy się na jego sprzedaż lub kupno- skorzystanie z usług agencji nieruchomości.

 

W przebiegu takiej współpracy, przydzielony nam pracownik zwany pośrednikiem, uczestniczy we wszystkich etapach procesu sprzedaży-kupna nieruchomości. Odpowiada on za subiektywną jej ocenę, oszacowanie wartości mieszkania na podstawie zebranego na jej temat wywiadu oraz zestawienia nieruchomości z innymi, podobnymi ofertami sprzedaży. Ponadto, pośrednik odpowiada za stworzenie atrakcyjnego ogłoszenia oraz fotorelacji, które umożliwią atrakcyjną prezencję danej posiadłości. Współpraca z agencją nieruchomości pomaga nam więc nie tylko w sporządzeniu wyceny mieszkania, ale także poszukiwaniu potencjalnego kupca, przeprowadzeniu z nim wszelkich rozmów oraz negocjacji, a także towarzyszy nam podczas zawierania samej transakcji.

 

Oczywiście, korzystanie z pomocy pośrednika wiąże się z przekazaniem mu odpowiednio wysokiej prowizji (zwykle wynosi ona 2-3% ostatecznej ceny transakcyjnej danej nieruchomości). Jednakże, warto pamiętać, iż profesjonalne usługi pracownika agencji pozwalają nam na sprawne sprzedanie swojej własności w cenie znacząco wyższej, niż takiej, którą moglibyśmy uzyskać bez wkładu pośrednika.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW WROCŁAW – ONLINE

 

Omawiając sposoby oszacowania wartości rynkowej lokali, nie sposób wspomnieć o możliwości przeprowadzenia wyceny mieszkania online. Jest to stosunkowo proste i szybkie narzędzie, z którego może skorzystać każdy z nas całkiem za darmo (lub za niewielką, symboliczną opłatą).

 

Wycena nieruchomości Wrocław online polega na wprowadzeniu wymaganych informacji dotyczących danego lokalu, na przeznaczonej do tego celu witrynie internetowej. Na podstawie takich danych, program komputerowy dokonuje wyceny nieruchomości w oparciu o specjalnie opracowany algorytm obliczeniowy. Oczywiście, nie uwzględnia on subiektywnej oceny lokalu dokonanej przez człowieka (tak jak w przypadku wyceny mieszkania przeprowadzonej przez pośrednika nieruchomości lub rzeczoznawcę), jednak jest to sposób bardzo tani i wygodny, zwłaszcza kiedy zależy nam na szybkiej realizacji omawianej usługi.

 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW WROCŁAW – SAMODZIELNA WYCENA

 

Oczywiście, nikt nie może powstrzymać nas przez przeprowadzeniem wyceny nieruchomości w sposób samodzielny. Jednakże, jako że prawdopodobnie nie jesteśmy osobami posiadającymi dogłębną wiedzę z zakresu nieruchomości, otrzymana przez nas szacunkowa wartość danego lokalu będzie, siłą rzeczy, liczbą jedynie przybliżoną do realnego wyniku oraz obarczoną dużym ryzykiem popełnienia błędu rachunkowego.

 

Jeżeli zależy nam jedynie na przybliżonej wycenie mieszkania, domu czy działki, oczywiście możemy jej dokonać samemu. Jednakże, należy się do tego zadania odpowiednio przygotować. Wycena nieruchomości Wrocław w tej sytuacji wymaga nie tylko przeprowadzenia dogłębnego wywiadu na temat danej własności oraz skompletowania wszelkich informacji na jej temat (takich jak metraż, rozkład pomieszczeń, atrakcyjność lokalizacji i tak dalej). Wymaga ona również zdobycia niezbędnej dokumentacji oraz dokładnego jej przeanalizowania. Dokumentacja obejmuje rożne załączniki, w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości. W przypadku wyceny mieszkania, będzie to na przykład umowa kupna-sprzedaży (zawarta z deweloperem lub spółdzielnią), akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, prospekt informacyjny, oświadczenie o przysługiwaniu do prawa własnościowego oraz pełna dokumentacja techniczna.

Wycena domu wymaga analizy projektu budowlanego nieruchomości, wypisu z rejestru gruntów, umowy kupna-sprzedaży, aktu notarialnego, odpisu z księgi wieczystej czy pozwolenia na budowę. W przypadku działki, będzie to także wyrys z mapy zasadniczej oraz ewidencyjnej.

 

Warto także wspomnieć, że według przeprowadzonych badań, większość ludzi wykazuje tendencję do zawyżania wartości należących do nich nieruchomości- dzieje się tak ze względu na związany z danym lokalem sentyment. Dlatego, ostatnim etapem samodzielnej wyceny nieruchomości powinno być delikatne zaniżenie otrzymanej kwoty.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI WROCŁAW WROCŁAW –  PODSUMOWANIE

 

Podsumowując, rodzaj wybranej metody wyceny nieruchomości powinien być dobrany w oparciu o indywidualne potrzeby każdego klienta. Jednakże, warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach:

 

 • Wycena nieruchomości Wrocław to sposób na oszacowanie jej realnej wartości. Pomaga to wstępne określenie ceny transakcyjnej, którą można uzyskać za dany lokal na rynku nieruchomości. Jest to usługa, która może zostać przeprowadzona przez różne osoby, przy użyciu różnych metod. Każda z nich cechuje się innym czasem oczekiwania, kwotą oraz stopniem dokładności wykonania.
 • Operat szacunkowy jest najdroższą metodą wyceny lokalu. Koszt jego sporządzenia waha się zwykle od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Cechuje się on również najdłuższym czasem oczekiwania. Jednakże, Wycena nieruchomości Wrocław sporządzona przez rzeczoznawcę jest jedynym sposobem, który oferuje nam oficjalny, urzędowy dokument o mocy prawnej.
 • Dokonanie wyceny mieszkania jest jednym z etapów współpracy z agencją nieruchomości. W zamian za swoje usługi, pośrednik pobiera od nas prowizję od sprzedanej własności, jednakże jego praca jest bardzo przydatna w procesie sprzedaży lub kupna lokalu. Pośrednik pomaga nam nie tylko znaleźć potencjalnego kupca, ale również umożliwia sprzedanie nieruchomości w bardzo korzystnej cenie.
 • Dostępne są także kalkulatory wyceny mieszkania online– bardzo proste i przydatne narzędzie, obarczone jednak ryzykiem pewnego błędu rachunkowego. Zwykle jest to urządzenie darmowe, intuicyjne i oferujące ekspresowe oszacowanie wartości danej nieruchomości.
 • Wycenę mieszkania lub domu można również sporządzić samodzielnie, należy jednak pamiętać o skompletowaniu oraz analizie koniecznej dokumentacji. Jest to również metoda bardzo mało dokładna, oferująca jedynie oszacowanie przybliżonej wartości danego lokalu. Wymaga ona również sporego nakładu pracy, ale jest również opcją całkiem darmową.
 • Przeprowadzenie wyceny nieruchomości może być konieczne w sytuacji sprzedaży lub kupna lokalu, procesie sądowym, podziale majątku lub konieczności określenia wysokości różnych opłat. Stanowi także sposób zabezpieczenia wierzytelności bankowej oraz ustalenia wysokości ubezpieczenia. Umożliwia również ubieganie się o uzyskanie kredytu hipotecznego z pozytywnym skutkiem.
 • Wartość nieruchomości zależy od wielu czynników- jej lokalizacji, metrażu, rozkładu, stanu oraz atrakcyjności wizualnej. Ważną składową uwzględnianą przy wycenie nieruchomości jest również to, z jakiego rynku ona pochodzi- pierwotnego, czy wtórnego. Osoba dokonująca wyceny powinna wziąć pod uwagę status finansowy lokalu oraz ciążące na nim zobowiązania finansowe.
 • Aby podnieść wartość wycenianej nieruchomości, warto zadbać o jej stan wizualny, naprawić usterki techniczne oraz zadbać o atrakcyjny wygląd terenu, na którym znajduje się dany lokal.
 • Omawiana usługa może zostać przeprowadzona przy użyciu metody porównawczej, dochodowej, kosztowej lub mieszanej.

Skup nieruchomości za gotówkę ->  https://skupnieruchomoscidom.pl/

Jeśli chcesz sprzedać nieruchomość szybko i za gotówkę, wypełnij formularz, a otrzymasz ofertę zakupu w ciągu 24H!


  [honeypot website]

  DODATKOWE INFORMACJE

  Miejsce postojowe
  Winda
  Balkon / taras
  Komórka lokatorska / piwnica
  Osobna jasna kuchnia


  Aby wycenić pozostałe rodzaje nieruchomości (dom, działkę, lokal użytkowy, budynek, poddasze itd.) skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie